Nyheter

Brf Löjtnantshjärtat

Kvibergsstaden - Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter


(9/6-2020)

Kallelse Ordinarie Föreningsstämma - Tis 30 juni, kl 18:00

Medlemmarna i Brf Löjtnantshjärtat kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Tid:    Tisdagen den 30 juni  klockan 18:00

Plats: Kviberg Park Hotell / Prioritet Serneke Arena. Krutvägen 2 Göteborg

Kallelse & Dagordning        Fullmakt          Valberedningens förslag          Årsredovisning               Riskbedömning  Riskbedömning av sammankomst med anledning av covid-19

Styrelsen har under planeringen av ordinarie föreningsstämma följt Folkhälsomyndighetens direktiv och genomfört en riskbedömning för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Baserat på närvaroantalet vid stämmor tidigare år bedömer styrelsen att det inte föreligger någon risk för trängsel. Möteslokalen har en maxkapacitet på 150 personer och det finns mycket god kapacitet för tillfredsställande handhygien. Längden på mötet beräknas även vara kort, ca 20 - 30 min.

Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag, som gäller 15 april – 31 december 2020, som berör bostadsrättsföreningar och möjligheten att hålla stämmor under pandemin.

Styrelsen har med detta lagstöd beslutat:

  • Att fler kan vara ombud än de som är angivna i stadgarna – (18 §)
  • Att ombudet ska kunna ha fler fullmakter än det som är angivet i stadgarna – (18 §)

Ett ombud ska kunna visa skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt. Fullmakten måste uppvisas i original på stämman och stämmoordföranden behöver säkerställa att ombudet är den person som anges i fullmakten.

Vänligen använd fullmakten på sista sidan i Årsredovisningen.

Styrelsen rekommenderar starkt medlemmarna att använda sig av denna möjlighet istället för att närvara fysiskt. Gäller i synnerhet för äldre personer och/eller om man tillhör en riskgrupp.

Personer med symtom på luftvägsinfektion ska självklart inte heller närvara på stämman.

Vid eventuella frågor som rör stämman eller årsredovisningens innehåll, vänligen maila till styrelsen så återkopplar vi snarast möjligt. Skriv under med ditt namn, lägenhetsnr samt telefonnr.

Ta hand om dig och din omgivning!

Jonas Näslund
Ordförande, Brf Löjtnantshjärtat


(13/12-2019)

Medlemsinfo Vinter 2019

Styrelsen har ett par punkter som vi vill informera föreningens medlemmar om via detta infobrev
Vänligen läs igenom och spara infon som ett ”uppslagsverk”.

Infobrev


(7/10-2019)

AED/Hjärtstartare tillgänglig på Kadettgatan 1 


Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, var som helst. Omedelbar behandling kan kraftigt förbättra chansen för överlevnad. Styrelsen har därför införskaffat en av marknadens modernaste modell med internetuppkoppling.

Detta kan ge räddningspersonal en helhetsbild på varje hjärtstoppsfall samt att enhetens funktion kan fjärrövervakas. LIFEPAK CR2 defibrillator använder enkla gränssnitt, ljudanvisningar och automatiska funktioner för att hålla användaren fokuserad vid en nödsituation.

Elektroderna kan användas på både vuxna och barn.(7/10-2019)

Nygammal kontaktperson hos Husjuristerna

 

Sandra Bäck fd Larsson är nu tillbaka efter föräldraledighet och är återigen vår huvudsakliga kontaktperson.

 

Tel: 0722 - 03 30 71

Mail: sandra.back@husjuristerna.se(21/8-2019)

Uppstart innergårdsprojekt och byte av altanskärmar

Under v.38 planeras föreningens egna innergårdsprojekt att starta upp. Denna första etapp, som främst rör plantering av ny växtlighet, beräknas pågå i ca 2–3 veckor.

Nästa del av projektet beräknas att starta under våren 2020, efter att Skanska avslutat utredningen kring sättningarna, och åtgärdat kvarvarande öppna garantipunkter på innergården.

Den nya trädgårdsdesignen är professionellt framtagen av Emma Johnson Design som även är vår entreprenör som kommer att anlägga föreningens nya förbättrade innergård. www.emmajohnsondesign.com

Styrelsen vill passa på att tacka samtliga medlemmar i föreningens Trädgårdsgruppför det goda arbete som Ni har lagt ned i detta projekt.(5/7-2019)

Sommarinfo 2019


Styrelsen har ett par punkter som vi vill informera föreningens medlemmar om via detta infobrev. Vänligen läs igenom och spara infon och har du några frågor kontakta gärna oss via mail.


(13/5-2019)

Huskurage - En policy vid oro för våld i nära relation


Styrelsen har antagit en ny policy och ber därför samtliga medlemmar att ta del av denna information


Allmän Info                                                  Handlingsplan


(17/4-2019)

Pålning av altaner och byte av skärmväggar

Styrelsen har under lång tid drivit en krävande process kring att samtliga altaner ska pålas för att verkligen säkra denna byggnadsdel mot framtida sättningar. Diskussioner och förhandlingar mellan Skanska och styrelsen har hela tiden varit konstruktiv och förts i en god ton.

Vi kan nu med glädje meddela alla medlemmar att detta hårda arbete äntligen har landat i ett positivt besked för Brf Löjtnantshjärtat.

Skanska har erbjudit sig att påla samtliga altaner på bägge huskropparna samt byta ut skadade altanskärmar. Pålningsarbetet planeras att starta så fort som möjligt efter Påsk, v17-18, och väntas pågå under ca 3 veckor. En viss anpassning undertill av altanernas bärverk kommer behöva göras. Skanska bedömer att arbetet kan utföras utan att boende på bottenplan påverkas.

Därmed behöver boende inte tömma sin altan som det ser ut nu. Skulle förutsättningar ändras kommer Skanska att snarast möjligt meddela föreningen detta.

Skadade altanskärmar kommer att åtgärdas så fort dessa finns tillgängliga hos underleverantör.

Passagen mellan husen åtgärdades i höstas med ny tätskärm och lättfyllnad enligt handling. Gällande övriga delar av innergården kommer geotekniska mätningar att fortsätta under ca 1 år till. Diskussion återupptas igen efter avslutat utredning kring vilken typ av åtgärd som ska ske på innergården. Här har vi en bra timing med kommande 5-årsbesiktning nästa år så att alla gamla och nya garantipunkter kan fångas upp i samma process.

Detta betyder att delar av föreningens egna innergårdsprojekt kommer att kunna påbörjas enligt plan under maj. De delar som kommer att kunna starta är planteringen av den nya växtligheten och de mindre delar som angränsar till detta. Byggandet av den nya huvudsakliga umgängesytan med pergola kommer troligtvis att behöva skjutas upp till nästa år då denna del planeras att byggas på delar av befintlig cykelparkering som troligtvis behöver göras om helt och hållet. 

Styrelsen bevakar noggrant ärendet som fortfarande har några öppna frågor. Detta med stöd av extern expertis inom både det byggnadstekniska samt det juridiska området för att på bästa möjliga sätt säkra föreningens intressen över tid.

 

  

(26/10-2018)

Kungörelse av föreningens nya stadgar

 

Bostadsrättsföreningen har nu fått de nya stadgarna godkända av Bolagsverket med registreringdatum 2018-10-24 och kungörelsedatum 2018-10-26.

 

Tidpunkter - Stadgerevisionen 2018

 

   • 2018-05-31, Ordinarie Föreningsstämma, (Kallelsedatum 2018-05-15).

 

   • 2018-06-26, Extra Föreningsstämma, (Kallelsedatum 2018-06-10).

 

   • 2018-07-04, Ändringsanmälan skickad till Bolagsverket.

 

   • 2018-10-24, Senaste registreringsdatum av stadgar.

 

   • 2018-10-26, Kungörelsedatum av stadgar.

 

 

De nya stadgarna i sin helhet finns publicerade på föreningens hemsida.

 

 

(3/7-2017)

Olovlig användning av boendeparkering

 

Trots att området är ordentligt skyltat händer det tyvärr allt för ofta att medlemmars förhyrda platser används olovligt.

För att "skydda" föreningens p-platser har styrelsen beslutat att numrerade p-tillstånd ska användas för att även besökare i området ska kunna notera dessa och föroppningsvis respektera våra förhyrda p-platser. Styrelsen vore tacksam om vi tilllsammans kan hjälpas åt att påtala detta för besökare som vi ser parkera utan giltigt tillstånd.

 

 

(11/3-2017)

Återvinningskärl för småsaker

 

Styrelsen har ordnat så att det monterats upp återvinningskärl från Renova i barnvagns/rullstolsförråd i samtliga trappuppgångar.

Här kan man lämna Småbatterier, Lampor och Småelektronik. Det kommer även att delas ut en speciellt framtagen liten bag till varje lägenhet för detta ändamål.. Dessa är restnoterade hos Renova för tillfället men beräknas komma inom kort.

 

 

(28/2-2017)

Namnändringar samt nycklar och tags

 

Om man av olika anledningar önskar ändra namnet/namnen som är kopplade till sin lägenhet kontaktar man själv föreningens tekniske förvaltare Esplanad. Maila eller ring in ändringarna samt adress och lägenhetsnr så ändrar Esplanad i portelefon, postbox, lista i trapphus samt tidningsställ. Mikael Andersson på Esplanad har även en fullmakt att bistå med hjälp av nya nycklar samt tags till föreningens medlemmar.

 

Mail: info@esplanad.nu

Tel: 031-788 28 00

 

 

(1/12-2016)

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen?

 

Är du själv intresserad, eller känner du någon som skulle vilja vara med och ta hand om vår förening? Kontakta då valberedningen på följande adress: valbredningen@brflojtnantshjartat.se