Styrelsens arbete

Brf Löjtnantshjärtat

Kvibergsstaden - Göteborg

 

Styrelsen - Pågående större arbeten

 

Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

 

Några av de större frågor styrelsen i nuläget arbetar med är:

 

  • Garantibesiktning 5 år- Denna kommer ske 7-8 & 11 september 2020. För att på bästa sätt bevaka föreningens intresse har styrelsen anlita ett eget ombud som bevakar hela processen och går igenom all dokumentation som rör fastighet och mark. 

 

 

  • Förbättring av innergårdenEnligt beslut från Föreningsstämman 2017-05-03, kommer föreningen att göra en större investering för att förbättra vår gemensamma innergård gentemot den design som ingick i entreprenaden. En arbetsgrupp med en projektledare från styrelsen samt intresserade boende i föreningen har fått i uppdrag att genomföra detta. I anslutning med att Skanska och dess underentreprenörer utför åtgärderna kring marksättningarna, kommer föreningens egna innergårdsprojekt att starta. Arbetet planeras att samordnas så att inte ytor färdigställs som sen kommer rivas direkt efter. Ändringar som motsvarar samma kostnad kommer fångas upp vilket kommer minska föreningens kostnader kring det egna innergårdsprojektet.

 

 

  • Inomhustäckning mobiltelefoni - För att bygga energieffektiva fastigheter används i allt högre utsträckning solida material. Att bygga energieffektiva hus innebär att fastigheterna blir allt tätare men en följdverkan blir att mobilsignalerna får allt svårare att tränga in i genom väggar och fönster. Dålig mobiltäckning inomhus är vanligt och en del av Brf Löjtnantshjärtats medlemmar har tyvärr detta problem i sina lägenheter. Styrelsen har konsulterat flera olika företag som är experter på området och slutsatsen är att repeaters skulle behöva installeras i varje enskild lägenhet om problemet verkligen ska lösas. Med anledning av att varje lägenhet är en tät brandzon räcker det alltså inte med en repeater i varje trapphus för att det ska bli någon förbättring. Då den totala investeringen beräknas uppgå till totalt ca 1,5 - 2,0 milj. ink moms. har styrelsen beslutat att lägga ner ärendet. Dessutom är ny teknik på väg att slå igenom där Wifi-samtal troligtvis kommer lösa detta problem.

 

 

  • Närområdet - Brf Löjtnantshjärtat ingår i Öster om Bellevue Samfällighetsförening. Föreningens styrelse driver löpande frågor som direkt eller indirekt påverkar föreningens medlemmar. Ex. på frågor som drivs är trafiksäkerhet, förebyggande av brott och ökad trygghet i området.

 

 

 Styrelsen består av:

 

 

 

Ordförande

Jonas Näslund

Kadettgatan 3

Ekonomiansvarig

Emma Hammo

Kadettgatan 3

Sekreterare

Irina Djordjievska Tasevska

Rustmästaregatan 15

Ledamot - Vice Ordförande

Jan Johansson

Kadettgatan 1

Ledamot

Olle Ström

Rustmästaregatan 13

Ledamot

Nina Rosenqvist

Kadettgatan 1

Suppleant

Matthew Mossadegh

Kadettgatan 1

Om Ni önskar komma i kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse vänligen maila till: styrelsen@brflojtnantshjartat.se

Det går även bra att lämna meddelanden i postboxen på Rustmästaregatan 15.


Är du intresserade av att sitta med i styrelsen eller känner till någon som vill sitta med?

Kontakta då gärna: valberedningen@brflojtnanthshjartat.se


Styrelsens arbetsordning                                Info - GDRP