Brandskydd

SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete


Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och följer upp brandskyddsarbetet inom den egna organisationen.


Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt lag att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i syfte att förebygga att brandrelaterade olyckor uppstår samt för att begränsa skador till följd av brand.


Brandskyddspolicy


 • Alla som bor eller arbetar i bostadsrättsföreningens fastigheter ska känna till hur de förebygger brandrelaterade olyckor samt hur de hanterar att en brand bryter ut i fastigheten eller den egna lägenheten.
 • Brandtekniska installationer ska kontrolleras regelbundet och hållas intakta.
 • Boende och verksamhetsutövare i fastigheten ska förvalta och skydda fastigheten samt skydda miljön från skada till följd av brand.
 • Brandcellsindelningen ska hållas intakt.
 • Lägenheterna ska vara försedda med brandvarnare, vilka de boende ansvarar för att det finns fungerande batterier till.


För att uppnå detta ska vi inom bostadsrättsföreningen bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete.


Brandskyddsorganisation


Ansvarsfördelning för brandskyddsarbetet


 • Styrelsen ansvarar för brandskyddsarbetet i föreningen.
 • Styrelsen utser brandskyddsansvarig och egenkontrollanter. Kontrollerna utförs under feb, maj, aug, nov.
 • Styrelsen ansvarar för genomförande och uppföljning av brandskyddsarbetet.
 • Styrelsen ansvarar för tillsynen av föreningens brandtekniska installationer och övrigt brandskydd genom egenkontroller.
 • Boende ansvarar för att ta del av föreningens brandskyddsregler.
 • För brandskyddsåtgärder i lägenheter med tillhörande utrymmen samt förhyrda utrymmen som bilplatser svarar bostadsrättsinnehavaren. Kontrollera minst 1 gång/år att brandvarnarna fungerar korrekt i din lägenhet!
 • Bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin bostad i andra hand har fortsatt det fulla ansvaret gentemot föreningen. Den som hyr ut i andra hand har ansvar för att hyresgästen tar del av denna information..


Brandskyddsregler


Övergripande


 • I gemensamma utrymmen såsom trapphus, källarplan får inget brännbart material förvaras.

        (Barnvagnar, dörrmattor, växtlighet emballage etc.)

 • Trapphusen är utrymningsvägar och inga lösa föremål får förvaras där.
 • Föremålsfria trapphus minskar risken för anlagda bränder.
 • Branddörrar ska hållas stängda och låsta.
 • Rökning är förbjudet i alla gemensamma utrymmen.


SBA - Dokument                                    Infoblad Räddningstjänsten                 Infoblad MSB